Algemene Voorwaarden van Hulpen.nl

Dit is de website van Hulpen.nl, hierna verder te noemen Hulpen.nl. Voor de toegang tot en het gebruik van Hulpen.nl gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Bekijk de voorwaarden voor:

Voor alle gebruikers

Deze voorwaarden gelden voor alle (rechts)handelingen van Hulpen.nl en u als gebruiker van het platform, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard. Overeengekomen afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd, waarbij beide partijen voor akkoord hebben getekend.

Artikel 1 - Inhoud

Hulpen.nl biedt een website aan waarmee zij het contact tussen hulpvragers, bedrijven en hulpen faciliteert betreffende (particuliere) hulp. Hulpen.nl is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij.

Hulpen.nl heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de website met betrekking tot (particuliere) hulpen en hulpvragers/bedrijven is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Hulpen.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties en/of de kwaliteit en gedragingen van de hulpvragers, de hulpen en/of bedrijven geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 - Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze website zult u ervoor zorg moeten dragen dat uw gegevens (waaronder uw e-mailadres en zover relevant uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer) volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u de (rechts)persoon bent die u meedeelt te zijn en dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

Het is niet toegestaan foto's en/of afbeeldingen te plaatsen bij uw oproep die geen betrekking hebben op uw advertentie, reclame bevatten, een website vermelden, kwetsende/politieke uitingen bevatten, geloofsovertuigingen bevatten, inbreuk maken op merkrechten van anderen en/of erotische inhoud bevatten. Ook is het verboden om contactgegevens te plaatsen in of als uw foto.

De gegevens die u invult bij uw oproep komen op het Hulpen.nl platform te staan, zodat dit openbaar doorzoekbaar wordt. Dit betekent dat ook zoekmachines (zoals Google) uw oproep kunnen opnemen in hun zoekresultaten. Daarnaast kan uw oproep worden doorgeplaatst naar andere websites met als doel om de respons op uw oproep te vergroten. Hulpen.nl zal hierbij nooit uw contactgegevens doorgeven. Reacties ontvangt u altijd via onze website.

Uw gegevens zullen mogelijk gebruikt worden om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Hulpen.nl respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Hulpen.nl kan op dit laatste een uitzondering maken indien misbruik (dit ter beoordeling van Hulpen.nl, zie ook artikel 13) van haar website gemaakt wordt.

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overige materialen, berusten bij Hulpen.nl en/of haar licentiegevers voor zover voornoemde materialen/informatie door Hulpen.nl zijn/is gemaakt en geplaatst. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De gebruiker vrijwaart Hulpen.nl voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, terzake.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

Hulpen.nl stelt zich tot doel om via internet vraag en aanbod betreffende (particuliere) hulp bij elkaar te brengen. Hulpen.nl is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij voor wat betreft de te verlenen hulp.

Hulpen.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de geselecteerde hulpvragers en/of bedrijven en/of de geselecteerde kandidaten en de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria.

De eindselectie en de beslissing met welke hulp je een samenwerking aangaat, ligt volledig bij uzelf. Hulpen.nl is niet aansprakelijk voor (materiële en/of immateriële en/of gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een hulp niet betrouwbaar blijkt of lijkt te zijn, dan vernemen wij dit graag van u. Stuur hiervoor een e-mail naar: schrift.

Het contact maken met een hulp of hulpvrager is geheel op eigen risico en initiatief.

Artikel 5 - Uitsluiting

Hulpen.nl is bevoegd u (al dan niet tijdelijk) de toegang tot de website te ontzeggen wanneer u de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met tijdige betaling en/of u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.

Bovendien is Hulpen.nl gerechtigd de overeenkomst met u meteen en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te zeggen, indien u als gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor u uit het gebruik van deze website en/of de algemene voorwaarden voortvloeien.

Ook kunt u worden uitgesloten van gebruik van de website, wanneer er in uw taalgebruik in uw oproep, en/of contact met andere gebruikers van de website of medewerkers van Hulpen.nl, sprake is van welke vorm van racisme, seksisme, pesterij, belediging, intimidatie of bedreiging dan ook (zowel persoonlijk als zakelijk). Het is aan Hulpen.nl om te oordelen of hiervan sprake is.

Hulpen.nl behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen rechtsmaatregelen tegen u te nemen.

Hulpen.nl behoudt zich het recht om uw gegevens uit haar database te verwijderen, zonder opgaaf van reden.

Hulpen.nl is alleen bedoeld voor het contact tussen hulpvragers/bedrijven en hulpen ten behoeve van hulp in de door ons aangeboden hulp categorieën.

Om u aan te melden als hulp en dus gebruik te mogen maken van deze website moet u 13 jaar of ouder zijn in de categorie muziekles, 16 jaar of ouder in de categorie bijles, computer, klusjes, schoonmaak en tuin, en 18 jaar of ouder in de categorie vervoer. Vraag toestemming aan je ouders indien je jonger dan 18 jaar bent.

De gebruiker heeft bij uitsluiting geen recht op restitutie van aankopen.

Artikel 6 - Verwijzingen

Hulpen.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van adverteerders.

Artikel 7 - Vrijwaring

U vrijwaart Hulpen.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met gebruikmaking van deze website en/of een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

Artikel 8 - Beveiliging

Hulpen.nl spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. Hulpen.nl kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan Hulpen.nl niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik website

Hulpen.nl wijst iedere aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website, af. Hulpen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die samenhangt met het gebruik van Hulpen.nl, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hulpen.nl. In dat geval is de aansprakelijkheid van Hulpen.nl beperkt tot het bedrag dat de gebruiker voor een reactie heeft betaald aan Hulpen.nl, met een maximum van €500.

Artikel 10 - Niet particulier gebruik

Niet particulier gebruik van deze website door bedrijven is alleen toegestaan met een bedrijfsaccount. Het bedrijfsaccount is enkel en alleen bedoeld voor het vinden van een hulp voor werkzaamheden binnen het bedrijf zelf. Het bedrijfsaccount is nadrukkelijk niet bedoeld voor het vinden van een hulp voor werkzaamheden bij derden.

Het is online platforms niet toegestaan een particulier en/of bedrijfsaccount aan te maken op Hulpen.nl. Hieronder vallen onder andere platforms waar online vraag en aanbod van diensten worden samengebracht. Het is schoonmaakbedrijven, (thuis)zorgorganisaties, facilitaire dienstverlening, uitzendbureaus, oppascentrales, bijlesinstituten en/of soortgelijke bedrijven niet toegestaan een particulier en/of bedrijfsaccount aan te maken op Hulpen.nl. Het is aan Hulpen.nl om te oordelen of hiervan sprake is.

Hulpen.nl behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze bepaling (dit ter uitsluitende beoordeling door Hulpen.nl) gebruikers te blokkeren. De overtredende gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van aankopen. Uw account wordt verwijderd en gebruikers waarmee u in contact bent gekomen worden indien Hulpen.nl dit noodzakelijk acht geïnformeerd over de overtreding. Hulpen.nl is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (zegge: één duizend euro) op te leggen bij overtreding van het bepaalde in dit artikel. Wordt nadien opnieuw overtreding van het bepaalde in dit artikel geconstateerd, dan bedraagt de direct opeisbare boete €5.000,- (zegge: vijf duizend euro) voor elke volgende overtreding.

Artikel 11 - Overmacht

Hulpen.nl kan de tenuitvoerlegging van een verplichting krachtens deze overeenkomst opschorten als de verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedssfeer van Hulpen.nl bevindt en die niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Een dergelijke gebeurtenis kan onder andere bestaan uit staking, uitsluiting, telecommunicatiestoring, brand, diefstal, waterschade, sabotage of vandalisme.

Artikel 12 - Klachten en wensen

Gebruikers kunnen eventuele klachten en wensen schriftelijk (of per e-mail) indienen bij Hulpen.nl.

Artikel 13 - Misbruik

Onder 'Misbruik' verstaan wij: het versturen van e-mail of berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en het gebruik van deze website waarvoor het niet bedoeld is. Daarnaast kunnen onwettige handelingen of klachten over onwettige handelingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website onder misbruik worden verstaan.

13.1 Hulpen.nl kan de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan, of overleg met de gebruiker.

13.2 Hulpen.nl is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (zegge: één duizend euro) per feit van misbruik aan de gebruiker in rekening te brengen. Daarnaast behoudt Hulpen.nl het recht om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en vergoeding te vorderen naar aanleiding van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de gebruiker.

13.3 Voor de bescherming van alle gebruikers verloopt alle communicatie tussen gebruikers via de website van Hulpen.nl. Hulpen.nl kan berichten bekijken, staken en verwijderen.

Artikel 14 - Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden zijn het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Hulpen.nl aangepast worden, we adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.


Aanvullende voorwaarden voor hulpvragers die een premium account afnemen

Een premium account op Hulpen.nl kost € 9,95 per maand (incl. BTW). Onderstaande artikelen gelden alleen als u besluit een premium account af te sluiten.

Artikel 1 - Voorwaarden

Bij uw aanmelding op Hulpen.nl gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, inclusief de aanvullende voorwaarden voor hulpvragers, die ingaan op het moment dat u een premium account afsluit als hulpvrager.

Artikel 2 - Betaling

Voor betaling van uw premium account maakt Hulpen.nl gebruik van automatische incasso. Een automatische incasso is een betaalwijze waarbij Hulpen.nl van de gebruiker toestemming krijgt geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de gebruiker geen kosten verbonden. Deze kosten zijn voor rekening van Hulpen.nl.

PAY.nl handelt, namens Hulpen.nl, de automatische incasso af. Door het afsluiten van een premium account machtigt u Hulpen.nl om de kosten voor een premium account automatisch te incasseren. Een premium account kost de gebruiker op Hulpen.nl € 9,95 per maand (incl. BTW).

De automatische incasso vindt binnen 5 werkdagen na het upgraden naar een premium account, of binnen 5 werkdagen van de verlenging van uw premium account plaats. Hulpen.nl stuurt u vooraf geen verdere notificatie hierover.

Artikel 3 - Aanmelden en opzeggen

De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement (premium account) wordt aangegaan voor de duur van de contractsperiode van een maand en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt (dit is mogelijk tot de laatste dag van de periode), wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractperiode. Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractperiode. Indien de gebruiker voor het einde van de contractperiode opzegt, wordt de overeenkomst aan het einde van de contractsperiode beëindigd. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de kosten van het premium account voor de resterende dagen van de contractperiode. Bij opzegging dient een termijn van 1 dag in acht te worden genomen. Opzegging van uw premium account kan eenvoudig direct online. Er zullen na opzegging geen kosten meer afgeschreven worden van het door u opgegeven rekeningnummer, tenzij u nog abonnementsgeld aan ons verschuldigd bent van de voorgaande maand(en). In dit geval kan dit openstaande bedrag nog geïncasseerd worden.

Artikel 4 - Fraude

Bij fraude wordt er een onderzoek gestart. Bij misbruik van deze website wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 5 - Fair use policy

Wij hanteren een fair use policy. Zolang een gebruiker het account normaal gebruikt, wordt er niet ingegrepen. Normaal gebruik varieert, maar is in ieder geval beperkt tot maximaal 50 reacties per maand. Heeft u meer reacties per maand nodig, neem dan contact met ons op (en motiveer uw verzoek).

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 Wij hanteren een 14 dagen 'niet goed geld terug' regeling. Indien u binnen 14 dagen na aanmelding voor het premium account niet tevreden bent, krijgt u uw inschrijfgeld vergoed. Hiervoor dient u binnen uw eerste 14 dagen premium lidmaatschap een restitutie aanvraag te doen. Opgaaf van reden is hierbij niet verplicht. Na deze 14 dagen vervalt het herroepingsrecht.

6.2 Bij gebruik van de 'niet goed geld terug' regeling wordt het premium account per direct gestopt. U kunt dan niet meer reageren op andere gebruikers via de website.

6.3 Om misbruik te voorkomen behouden wij ons het recht voor om gebruikers die gebruik maken van de 'niet goed geld terug' regeling uit te sluiten van toekomstig gebruik van de website.

6.4 Aanvragen van restitutie via de 'niet goed geld terug' regeling kan (nadat u bent ingelogd) eenvoudig online via: 'Niet goed geld terug' regeling. U kunt ook een e-mail sturen naar de klantenservice of gebruikmaken van het formulier herroepingsrecht.

6.5 Restitutie van het inschrijfgeld vindt plaats binnen 14 dagen. Mocht het inschrijfgeld nog niet van uw rekening geïncasseerd zijn, dan halen wij uw betaling uit ons systeem. U ontvangt dan geen vergoeding, maar uw betaalverplichting komt te vervallen.

6.6 Het herroepingsrecht ('niet goed geld terug' regeling), en de daarbij behorende restitutie van uw inschrijfgeld, is nadrukkelijk beperkt tot de overeenkomst die u met Hulpen.nl aan gaat. De 'niet goed geld terug' regeling geldt dus niet voor (prijs)afspraken die u met de hulp zelf gemaakt heeft.

Artikel 7 - Restitutie bij overlijden

7.1 Nabestaanden kunnen inschrijfgeld vergoed krijgen indien het premium lid komt te overlijden, en het abonnement is blijven doorlopen na overlijden.

7.2 De vergoeding is beperkt tot maximaal 3 maanden inschrijfgeld na de datum van het overlijden van het premium lid zoals vermeld op de akte van overlijden.

7.3 Om in aanmerking te komen voor restitutie van het inschrijfgeld, dient er een kopie van de akte van overlijden toegestuurd te worden.

7.4 Uitbetaling van de restitutie vindt plaats op het rekeningnummer dat bij ons bekend is van de overledene.

7.5 Aanvragen van restitutie in verband met overlijden kan gedaan worden via onze klantenservice.


Aanvullende voorwaarden voor bedrijven die een premium bedrijfsaccount afnemen

Een premium bedrijfsaccount kost de gebruiker op Hulpen.nl € 24,00 per maand per vestiging (excl. BTW). Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen, dan wordt dit bedrag per vestiging die gebruik maakt van deze dienst berekend.

Artikel 1 - Voorwaarden

Door het upgraden naar een premium bedrijfsaccount op de website Hulpen.nl geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Hulpen.nl én deze aanvullende voorwaarden voor een bedrijfsaccount. Degene die als contactpersoon van het bedrijf of de organisatie de overeenkomst aangaat verklaart daartoe bevoegd te zijn.

Artikel 2 - Betaling

Voor betaling van uw premium bedrijfsaccount maakt Hulpen.nl gebruik van automatische incasso. Een automatische incasso is een betaalwijze waarbij Hulpen.nl van de gebruiker toestemming krijgt geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de gebruiker geen kosten verbonden. Deze kosten zijn voor rekening van Hulpen.nl.

PAY.nl handelt, namens Hulpen.nl, de automatische incasso af. Door het afsluiten van een premium bedrijfsaccount machtigt u Hulpen.nl om de kosten voor een premium bedrijfsaccount automatisch te incasseren. Een premium bedrijfsaccount kost de gebruiker op Hulpen.nl € 24,00 per maand per vestiging (excl. BTW).

De automatische incasso vindt binnen 5 werkdagen na het upgraden naar een premium account, of binnen 5 werkdagen van de verlenging van uw premium account plaats. Hulpen.nl stuurt u vooraf geen verdere notificatie hierover.

Artikel 3 - Aanmelden en opzeggen

De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement (premium bedrijfsaccount) wordt aangegaan voor de duur van de contractsperiode van een maand en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt (dit is mogelijk tot de laatste dag van de periode), wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractperiode. Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractperiode. Indien de gebruiker voor het einde van de contractperiode opzegt, wordt de overeenkomst aan het einde van de contractsperiode beëindigd. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de kosten van het premium bedrijfsaccount voor de resterende dagen van de contractperiode. Bij opzegging dient een termijn van 1 dag in acht te worden genomen. Opzegging van uw premium bedrijfsaccount kan eenvoudig direct online. Er zullen na opzegging geen kosten meer afgeschreven worden van het door u opgegeven rekeningnummer, tenzij u nog abonnementsgeld aan ons verschuldigd bent van de voorgaande maand(en). In dit geval kan dit openstaande bedrag nog geïncasseerd worden.

Artikel 4 - Fraude

Bij fraude wordt er een onderzoek gestart. Bij misbruik van deze website wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 5 - Fair use policy

Wij hanteren een fair use policy. Zolang een gebruiker het account normaal gebruikt, wordt er niet ingegrepen. Normaal gebruik varieert, maar is in ieder geval beperkt tot maximaal 75 reacties per maand. Heeft u meer reacties per maand nodig, neem dan contact met ons op (en motiveer uw verzoek).

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 Wij hanteren een 14 dagen 'niet goed geld terug' regeling. Indien u binnen 14 dagen na aanmelding voor het premium bedrijfsaccount niet tevreden bent, krijgt u uw inschrijfgeld vergoed. Hiervoor dient u binnen uw eerste 14 dagen premium lidmaatschap een restitutie aanvraag te doen. Opgaaf van reden is hierbij niet verplicht. Na deze 14 dagen vervalt het herroepingsrecht.

6.2 Bij gebruik van de 'niet goed geld terug' regeling wordt het premium bedrijfsaccount per direct gestopt. U kunt dan niet meer reageren op andere gebruikers via de website.

6.3 Om misbruik te voorkomen behouden wij ons het recht voor om gebruikers die gebruik maken van de 'niet goed geld terug' regeling uit te sluiten van toekomstig gebruik van de website.

6.4 Aanvragen van restitutie via de 'niet goed geld terug' regeling kan (nadat u bent ingelogd) eenvoudig online via: 'Niet goed geld terug' regeling. U kunt ook een e-mail sturen naar de klantenservice of gebruikmaken van het formulier herroepingsrecht.

6.5 Restitutie van het inschrijfgeld vindt plaats binnen 14 dagen. Mocht het inschrijfgeld nog niet van uw rekening geïncasseerd zijn, dan halen wij uw betaling uit ons systeem. U ontvangt dan geen vergoeding, maar uw betaalverplichting komt te vervallen.

6.6 Het herroepingsrecht ('niet goed geld terug' regeling), en de daarbij behorende restitutie van uw inschrijfgeld, is nadrukkelijk beperkt tot de overeenkomst die u met Hulpen.nl aan gaat. De 'niet goed geld terug' regeling geldt dus niet voor (prijs)afspraken die u met de hulp zelf gemaakt heeft.